Letta Shtohryn: Garderoba Wspomnień @ Strefa Kultury Wrocław, Wrocław [od 1 sierpnia do 19 września]

Letta Shtohryn: Garderoba Wspomnień


74
1
sie.
 
- 19
wrz.
00:00 - 23:59

 Strona wydarzenia
Strefa Kultury Wrocław
Świdnicka 8B, 50-067 Wroclaw, Poland
Na przestrzeni kilku miesięcy 2018 roku Letta Shtohryn, ukraińska artystka na stałe osiadła na Malcie, prowadzi badania historii Wrocławia uchwyconej we wspomnieniach jego mieszkańców. Artystka, w ramach swoich poszukiwań, skupia się na odzieży, która towarzyszy nam w codziennym życiu, stając się niejako milczącym świadkiem przemian, które nas wszystkich dotyczą. Dokumentując zróżnicowane kroje, tkaniny i kolorystykę naszych ubrań, Shtohryn pragnie przedstawić naszą wspólną historię w alternatywny i oparty na naszych osobistych doświadczeniach sposób.

W miarę realizacji projektu, artystka skupi się na odzieży jako swoistym splocie pamięci zbiorowej i pamięci jednostki, podążając za diachronicznymi wątkami przesiedlenia, braku stabilności, politycznego ucisku, a wreszcie poszukiwania nowego domu i inicjacji procesu zdrowienia.

Mieszkańcy Wrocławia, miasta które doświadczyło wyjątkowych zmian w tkance społecznej i które wciąż się zmienia, mogą stworzyć wraz ze Shtohryn instalację artystyczną. Ubrania i tkaniny, wspomnienia z nimi związane, prywatne historie oraz fotografie pochodzące z rodzinnych archiwów wrocławian mogą stać się elementem pracy, którą w ramach projektu zrealizuje Shtohryn.

/

„Garderoba Wspomnień” nie powstanie jednak bez pomocy i zaangażowania mieszkańców Wrocławia!

Jak możecie zaangażować się w tworzenie instalacji Letty Shtohryn? To proste, opowiedzcie nam swoją historię, która wiąże się z konkretnym elementem Waszej garderoby. Prosimy więc o przejrzenie szuflad, szaf, piwnic i pawlaczy w poszukiwaniu części garderoby, z którymi wiążą się Państwa wrocławskie wspomnienia – rodzinne, osobiste, radosne i trudne.

Kontakt ➡ [email protected]

Szczegóły ➡ strefakultury.pl/news/garderoba-wspomnien

/

Proces zbiórki zainicjowany przez Shtohryn jest częścią badania historii Wrocławia, które artystka realizuje podczas swojej rezydencji w stolicy Dolnego Śląska. Pobyt Shtohryn we Wrocławiu możliwy jest dzięki współpracy Strefa Kultury Wrocław, programu Blitz, Valletta 2018 — European Capital of Culture oraz Arts Council Malta w ramach programu AIR Wro. Przedmioty przekazane przez was zostaną wykorzystane do produkcji dzieła artystycznego i nie będą podlegać zwrotowi.

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętni, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.

/

Letta Shtohryn to artystka tworząca w różnych mediach – od instalacji rzeźbiarskich po sztuki performatywne. Urodziła się na Ukrainie dwa tygodnie po katastrofie w Czarnobylu, która niejako ukształtowała artystkę i spowodowała, że Shtohryn od najmłodszych lat interesuje się ciągiem przyczynowo-skutkowym oraz dychotomią porządku i chaosu. Shtohryn ma wykształcenie w obszarze filozofii oraz nauk społecznych (Uniwersytet w Wiedniu), a także fotografii (Vienna Art School). Chociaż wciąż migruje pomiędzy Maltą, Reykjavikiem, ukraińskimi wsiami i dziką Arktyką, postanowiła tymczasowo osiąść w Valletcie.

Od czasu ukończenia studiów magisterskich Shtohryn pracowała nad zjawiskami geofizycznymi jako metaforycznymi sugestiami jej doświadczenia z kontaktami z ludźmi. Dorastanie między niepewnym Wschodem a konsumpcyjnym Zachodem sprawiło, że jej praktyka artystyczna jest wynikiem sprzecznych doświadczeń obu. Granice pomiędzy państwami – między bytami, między pojęciami, między czasami – są powracającym wciąż motywem w twórczości artystki, która wydaje się być skupiona przede wszystkim na punkcie przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami, momentem przemiany spokoju w chaos, a także transformacji jednostki. Pytania towarzyszące Shtohryn od lat doprowadziły artystkę do eksperymentów związanych z próbami prezentacji form napięcia – społecznego, fizycznego lub psychologicznego, które związane są z badaniem równowagi sił o charakterze fizycznym lub metaforycznym.

/

[EN]

Over the course of several months of 2018, Letta Shtohryn, a Ukrainian artist who's permanently settled in Malta, conducts research on the history of Wrocław captured in the memories of its inhabitants. The artist, as part of her search, focuses on clothing that accompanies us in everyday life, becoming a kind of silent witness to the social changes that affect us all. By documenting the varied cuts and designs, fabrics and colours of our garments, Shtohryn will present an alternative version of our history — a story created out of the memories and personal experiences of the inhabitants of Wrocław.

As the project progresses, the artist will focus on clothing as a specific weave of collective and individual memory, following the diachronic motives of resettlement, instability, political oppression, and finally the search for a new home and the initiation of the healing process.

Inhabitants of Wrocław, a city that has experienced exceptional changes in the social fabric and which are constantly changing, can create an artistic installation together with Shtohryn. Clothes and textiles, memories associated with them, private stories and photographs from the family archives of Wroclaw may become part of the work that Shtohryn will carry out as part of the project.

/

«Textile Memories» will not be successful without the help and commitment of the inhabitants of Wrocław!

How can you get involved in creating Letty Shtohryn's installations? It's easy — tell us your story, which is associated with a specific element of your wardrobe. Therefore, please look through the drawers, wardrobes, basements and cupboards in search of the garment that your Wrocław memories are associated with — family ones, personal ones, joyful ones and difficult ones.

Contact ➡ [email protected]

Details ➡ strefakultury.pl/en/news/textile-memories

/

Collection of items donated by the habitats of Wrocław is a part of a research of the history of Wrocław, carried out by the artist during her residency here. Shtohryn was invited to Wrocław within the framework of AIR Wro programme, as a result of the cooperation between the Culture Zone Wrocław, Blitz programme, Valletta 2018 Foundation and Arts Council Malta. The items you will donate will become a part of Shtohryn’s artwork, so there won’t be a possibility of getting them back.

AIR Wro is a programme of residencies, study visits and international cooperation. The goal of AIR Wro is to support and promote the activities of artists representing various fields of culture and art, who are interested in cooperation with representatives of local communities and circles, as well as those willing to build international cultural relations.

/

Letta Shtohryn is a contemporary artist working in various media from sculptural installations to performance art. She was born in Ukraine two weeks after the Chornobyl disaster, which has been driving her interest in exploring causality and order/chaos dichotomy since a very young age. Shtohryn has got a background in Philosophy/Sociology (University of Vienna) and Photography (The Vienna Art School). Although Letta can be found migrating between Malta, Reykjavik, Ukrainian countryside and the Arctic wilderness, she has set up her headquarters in Valletta for now.

Since the completion of MFA degree, she has worked with geophysical phenomena as metaphorical suggestions of her experience with human connections. Growing up between uncertain East and consumerist West made her art practice a result of conflicting experiences of both. A recurring interest in her art revolves around the border between states — between entities, between concepts, between times. She is interested in the point of change from one state to another, in the point of stillness turning into chaos or one entity becoming another. These enquiries resulted in experiments into tangible interpretations of forms of tension (social, physical, psychological) and research into an equilibrium of balanced forces of physical or metaphorical nature.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
Survival Race
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
Hala Stulecia we Wrocławiu
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Aleksandra Mroczko. Psycholog, trener, coach
Tribute to / Wrocław
Tribute to / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe